Lurer du på hva politikerne stemmer på Stortinget og lover i partiprogrammene? Følg opp dine folkevalgte her! Les mer

Hvem stemmer sammen på Stortinget?

Referatsøk: Sagt i salen

Forslag fra Stortinget

Legge representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kirsti Bergstø og Snorre Serigstad Valen om profitt i offentlig finansierte velferdstjenester ved protokollen.
På egnet måte legge fram en sak for Stortinget hvor det foreslås endringer og presiseringer i gjeldende regelverk som sikrer at offentlige midler som går til å kjøpe tjenester fra private eller ideelle virksomheter, går til kostnadseffektiv tjenesteproduksjon av høy kvalitet, samt forslag til hvordan man kan hindre uønsket skattetilpasning i selskap som i all hovedsak er finansiert av offentlige midler.
Sette ned et offentlig utvalg som skal kartlegge pengestrømmer i offentlig finansierte velferdstjenester, herunder handel mellom nærstående, bruk av skatteparadis, tynnkapitalisering og utbytte.
Innføre en enkel og ubyråkratisk ordning som kan gi kvinner i LAR gratis langtidsvirkende prevensjon ved oppstart i LAR.
Sørge for at det stilles krav til at helsetjenesten skal gi alle kvinner i reproduktiv alder som skal starte opp i LAR, grundig informasjon om LAR-behandling og graviditet.
Vurdere å gi alle kvinner med alvorlig rusmiddelavhengighet tilbud om gratis langtidsvirkende prevensjon.
Stortinget gir sin tilslutning til at det gjennomføres en opptrappingsplan for styrking av tilbudet til mennesker med rusproblemer i tråd med hovedlinjene i Prop. 15 S (2015–2016), samt merknadene i denne innstillingen, med følgende overordnede mål.
Stortinget gir sin tilslutning til at det gjennomføres en opptrappingsplan for styrking av tilbudet til mennesker med rusproblemer i tråd med hovedlinjene i Prop. 15 S (2015–2016), samt merknadene i denne innstillingen, med følgende overordnede mål.
Sørge for at det etableres et nasjonalt kvalitetsregister for spesialisert behandling av rusavhengighet (TSB), og at samtlige behandlingstiltak blir pålagt å bruke registeret.
Opprette et eget register for barn født av mødre med kjent alkoholmisbruk/rusavhengighet.
Se alle forslag »

@holderdeord

Hold deg oppdatert på hva Norges parlamentariske vaktbikkje pusler med.

@partipisken

Vi tvitrer hver gang noen stemmer mot sitt eget parti på Stortinget.